Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu podania postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

W dniu 16 lipca 2010 r. (data wpływu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) K. J. przesłał bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2010 r., nr [...], którym organ utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z [...] stycznia 2010 r., nr [...] zwracające podanie K. J. z dnia [...] grudnia 2009 r. w sprawie zerwania umowy dzierżawy działki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 20 lipca 2010 r. (data nadania skargi przez Sąd k - 14) przekazał skargę Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stosownie bowiem do treści art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się do sądu w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Z powyższego wynika ponadto, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd powinien przekazać ją właściwemu organowi administracji publicznej. Wówczas o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 marca 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 131/06, Lex nr 284737).

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonego postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] czerwca 2010 r. wynika, że zostało ono doręczone skarżącemu 18 czerwca 2010 r., a zatem termin do wniesienia na nie skargi do sądu administracyjnego upłynął w dniu 19 lipca 2010 r. W przedmiotowej sprawie skarga została wniesiona przez stronę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który przekazał ją Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 20 lipca 2010 r. (data nadania skargi przez Sąd organowi).

Z powyższych względów uznać należało, że skarga została wniesiona przez K. J. z uchybieniem 30 dniowego terminu do jej wniesienia, wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji