Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Kosińska po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

W dniu 25 sierpnia 2017 r. A. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez A. T. oraz J. T. nieruchomości położonej w S., powiat [...]., obecnie U., objętej wykazem hipotecznym liczba [...] księgi Gruntowej Gminy S.

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 24 lipca 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z zestawienia daty doręczenia zaskarżonej decyzji skarżącemu oraz daty wniesienia przez niego skargi na tę decyzję wynika, że skarga została złożona z uchybieniem 30 dniowego terminu określonego we wskazanym wyżej przepisie. Termin 30-dniowy do wniesienia skargi upływał w dniu 23 sierpnia 2017 r. Skarga została wniesiona do Sądu w dniu 25 sierpnia 2017 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 w zw. z art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji