WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: - Sędzia WSA Dariusz Chaciński po rozpoznaniu w dniu 30 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. W. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: - Sędzia WSA Dariusz Chaciński po rozpoznaniu w dniu 30 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. W. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2019 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: odrzucić sprzeciw.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] nr [...] na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), powoływanej dalej jako "k.p.a.", uchylił w całości decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Pismem z dnia [...] lipca 2019 r. (nadanym tego samego dnia) K.W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciw od wskazanej na wstępie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...].

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącej Wydziału I z dnia 11 września 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od sprzeciwu w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu.

Odpisy wskazanego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 18 października 2019 r. w związku z przyjęciem skuteczności doręczenia zastępczego przesyłki, o którym mowa w art. 73 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.), a zatem siedmiodniowy termin do jego wykonania upływał w dniu 25 października 2019 r.

Wpis sądowy nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Stosownie zaś do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Stosowne do art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Sygn. akt I SA/Wa 1677/19

Termin do uiszczenia wpisu sądowego od sprzeciwu upłynął bezskutecznie w dniu 25 października 2019 r. Pomimo wezwania skarżącego do uiszczenia wpisu od sprzeciwu - sprzeciw nie został opłacony i jako taki podlegał odrzuceniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 64b§ 1 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji