Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: - Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącej Gminie [...] kwotę 200,00 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Gmina [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2015 r., nr [...].

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia [...] kwietnia 2019 r. skarżąca została wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącej w dniu [...] kwietnia 2019 r. Ostatnim dniem terminu do uiszczenia wpisu był [...] kwietnia 2019 r., gdyż dzień [...] kwietnia 2019 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy.

W dniu [...] kwietnia 2019 r. skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie 200 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 85 powołanej ustawy czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

W przedmiotowej sprawie skarżąca uiściła wpis od skargi po upływie zakreślonego terminu, wobec czego skargę należało odrzucić na podstawie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz zwrócić skarżącej wpis na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 wskazanej wyżej ustawy.

Strona 1/1