Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Skiba po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2009 r. sprawy ze skargi M. F. i M. F. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości postanawia sprostować z urzędu oczywisty błąd pisarski w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1887/08 w ten sposób, że w oznaczeniu zaskarżonego aktu w miejsce "na decyzję Ministra Infrastruktury" wpisuje się "na postanowienie Ministra Infrastruktury".

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Stosownie do treści przepisu art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W komparycji wyroku Sądu z dnia 27 marca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1887/08 na skutek błędu pisarskiego niewłaściwie wpisano oznaczenie zaskarżonego aktu wpisując "na decyzję Ministra Infrastruktury" zamiast prawidłowo "na postanowienie Ministra Infrastruktury".

Powyższe stanowi oczywisty błąd pisarski, a prawidłowe oznaczenie zaskarżonego aktu tj. postanowienie Ministra Infrastruktury jednoznacznie wynika z akt sprawy I SA/Wa 1887/08.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 156 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury