Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. H. i P. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanawia odmówić przyznania A. H. prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

W związku ze złożoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargą, A. H. wnioskiem z dnia 12 stycznia 2009 r. wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Powyższy wniosek rozpoznany został postanowieniem referendarza sądowego z dnia 6 maja 2009 r., którym odmówiono wnioskodawczyni przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W dniu 20 maja 2009 r. do tutejszego Sądu wpłynął sprzeciw A. H. od przedmiotowego postanowienia, wobec czego utraciło ono moc, a sprawa z wniosku o przyznanie prawa pomocy podlega rozpoznaniu na nowo.

W uzasadnieniu złożonego na urzędowym formularzu wniosku A. H. wskazała, że jest emerytką, a jej dochody z tytułu świadczenia emerytalnego wynoszą [...] zł. Ponadto, wnioskodawczyni podała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem.

Pismem z dnia 20 lutego 2009 r. A. H. została wezwana do złożenia - w terminie siedmiu dni pod rygorem odmowy przyznania prawa pomocy - dodatkowych dokumentów i oświadczeń, w tym do nadesłania zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez nią i pozostającego z nią we wspólnym gospodarstwie domowym męża w roku podatkowym 2007 r., oraz do wyjaśnienia sprzeczności między stwierdzeniem wnioskodawczyni, że nie posiada żadnego majątku (domu, mieszkania), a wskazaniem w formularzu adresu zamieszkania. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przedmiotowego wezwania wynika, że A. H. odebrała powyższe wezwanie w dniu 4 marca 2009 r. (k - 37 akt sądowych). Zatem siedmiodniowy termin do dokonania powyższych czynności upłynął w dniu 11 marca 2009 r. Pomimo tego, do dnia wydania niniejszego postanowienia wnioskodawczyni nie nadesłała wymaganych dokumentów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od postanowienia referendarza sądowego wnosi się sprzeciw do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 260 powołanej ustawy, w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie taka sytuacja ma miejsce.

Prawo pomocy, zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy, może być przyznane osobie fizycznej na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze