Skarga P. L. i A. H. na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu P. L. z dnia 1 czerwca 2009 r. od postanowienia referendarza sądowego z dnia 6 maja 2009 r. odmawiającego P. L. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. L. i A. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanawia odrzucić sprzeciw.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 1 czerwca 2009 r. (data stempla pocztowego) P. L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego z dnia 6 maja 2009 r. odmawiającego P. L. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. L. i A. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowe pismo nie zostało opatrzone podpisem. Wobec powyższego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 3 czerwca 2009 r. P. L. została wezwana do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków formalnych sprzeciwu - pod rygorem jego odrzucenia - poprzez podpisanie sprzeciwu. Przesyłka nie została podjęta przez adresata i wobec prawidłowej awizacji, zarządzeniem z dnia 3 lipca 2009 r. pozostawiono ją w aktach ze skutkiem doręczenia. Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżąca nie wykonała wezwania Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie sprzeciw wniesiony przez P. L. obarczony był brakiem formalnym - nie został opatrzony podpisem. Jak wynika z akt sprawy, przesyłka zawierająca wezwanie do uzupełnienia powyższego braku - wobec jej niepodjęcia - została dwukrotnie awizowana i doręczona w sposób zastępczy, tj. zgodnie z treścią art. 73 § 1, 2 i 3 powołanej ustawy (koperta - k. 75 akt sądowych). W myśl § 4 cytowanego przepisu, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, na jaki pismo zostało złożone w placówce pocztowej. W przedmiotowej sprawie jest to dzień 22 czerwca 2009 r. Wobec powyższego, przyjąć należy, że siedmiodniowy termin do wykonania wezwania upłynął w dniu 29 czerwca 2009 r. Pomimo upływu terminu, skarżąca nie podpisała sprzeciwu.

Sąd zauważa ponadto, że sprzeciw z dnia 1 czerwca 2009 r. został wniesiony z uchybieniem siedmiodniowego terminu do jego wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 259 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze