Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Kosińska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miejskiej C. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącej Gminie Miejskiej C. wpis od skargi w kwocie [...] ([...]) złotych.

Uzasadnienie

W dniu 6 stycznia 2010 r. Gmina Miejska C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] uchylającą decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] stwierdzającą nabycie przez Gminę Miasto C. z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w C. oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] ha, zajętej pod drogę publiczną gminną - ulicę [...].

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 4 lutego 2010 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od przedmiotowej skargi w kwocie [...] zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k-9).

Odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącej w dniu 11 lutego 2010 r., co wynika ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru (k-13). Wobec czego ostatnim dniem terminu do uiszczenia wpisu od skargi był dzień 18 lutego 2010 r.

Zgodnie z wydrukiem polecenia przelewu znajdującym się w aktach sądowych wpis został uiszczony w dniu 22 lutego 2010 r. (k-14).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 85 powołanej ustawy czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

W przedmiotowej sprawie skarżąca uiściła wpis od skargi po upływie zakreślonego terminu, wobec czego skargę należało odrzucić na podstawie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz zwrócić skarżącej wpis na podstawie art. 232 § 1 pkt. 1 lit. a wskazanej wyżej ustawy.

Strona 1/1