Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Apostolidis po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić stronie skarżącej - [...] wpis w kwocie 200 (słownie dwieście) złotych ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

W dniu 30 listopada 2018 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga [...] na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

Wezwaniem skutecznie doręczonym w dniu 8 lutego 2019 r. (zpo k-14, oraz wydruk ze strony internetowej deutschepost.de) Sąd zobowiązał stronę skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi - poprzez nadesłanie 3 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.

Termin do uzupełnienia braków skargi upłynął z dniem 15 lutego 2019 r.

Pomimo upływu zakreślonego przez Sąd terminu skarżąca do dnia wydania postanowienia nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Skoro skarżąca - [...] prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi nie nadesłała 3 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych w wyznaczonym przez Sąd terminie, to skargę tą należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze, Sąd w oparciu o wyżej powołany art. 58 § 1 pkt 3 i art. 232 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji