Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Sędzia WSA Jolanta Dargas po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2019 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

M. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu [...] października 2019 r. (data stempla pocztowego) skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2019 r., nr [...], wydane w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Wskazane uprzednio postanowienie nie zostało doręczone skarżącej. Przesyłka zagraniczna powróciła bowiem z adnotacją "[...]". Przy czym opatrzona była datą [...] sierpnia 2019 r.

W aktach sprawy znajduje się pismo skarżącej z [...] sierpnia 2019 r. (k. [...] akt administracyjnych), w którym wyjaśniła ona, że nie otrzymała przesyłki, zawierającej zaskarżone postanowienie, bowiem nie była wówczas obecna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Jak wynika ze zwróconej zagranicznej korespondencji, zawierającej zaskarżone postanowienie, próba jej doręczenia nastąpiła [...] sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 42 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

Z kolei na zasadzie art. 44 § 1 pkt z kpa. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43 tej ustawy operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy (art. 44 § 3 i 4 kpa).

W niniejszej sprawie przesyłkę, zawierającą zaskarżone postanowienie, skierowano na zagraniczny adres skarżącej. Nie została ona jednak przez nią odebrana, gdyż jak twierdzi strona skarżąca nie przebywała ona wówczas pod tym adresem.

Wobec tego należało uznać tę przesyłkę za doręczoną w dniu [...] sierpnia 2019 r., tj. z upływem 14 dni od dnia [...] sierpnia 2019 r., kiedy to nastąpiła, odnotowana na kopercie próba doręczenia tego listu. W [...] bowiem nie następuje podwójna awizacja przesyłki, która zostaje uwidoczniona na przesyłce.

W przedmiotowej sprawie skarga do sądu została nadana [...] października 2019 r. (data stempla pocztowego).

W tym stanie rzeczy uznać należało, że skarga M. S. złożona została z uchybieniem 30-dniowego terminu do jej wniesienia, który upłynął w dniu [...] września 2019 r.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

-----------------------

2

1

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji