Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] czerwca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Durzyńska po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] czerwca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

Pismem z [...] grudnia 2018 r. B. S. (dalej jako skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] czerwca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty.

Wraz ze skargą złożony został wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia, który postanowieniem z 13 maja 2019 r. został odrzucony.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej jako ppsa) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa art. 3 § 2 pkt 4a ppsa. W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Przesyłka z zaskarżoną decyzją została prawidłowo awizowana w dniach 17 lipca 2018 r. i 25 lipca 2018 r., wobec czego zgodnie z art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) doręczenie nastąpiło z dniem 31 lipca 2019 r. a termin na wniesienie skargi upływał w dniu 30 sierpnia 2018 r. Skarga została złożona w urzędzie konsularnym Ambasady RP w [...] w dniu [...] grudnia 2018 r. a więc z uchybieniem terminu, co wobec odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia musi skutkować jej odrzuceniem.

W takim stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ppsa Sąd postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji