Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Z. P. i A. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 lipca 2014 r. w sprawie ze skargi Z. P. i A. P. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat własności nieruchomości postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 25 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. P. i A. P. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] września 2013 r. w przedmiocie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat nieruchomości.

Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącym w dniu 22 września 2014 r.

Skarżący pismem z 13 października 2014 r., sprecyzowanym pismem z 28 października 2014 r. wnieśli skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 173 § 1 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." stronie od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podkreślić należy, że sporządzenie skargi kasacyjnej obwarowane jest tzw. przymusem adwokacko - radcowskim. Stosownie do treści art. 175 § 1 p.p.s.a, podmiotem uprawnionym do sporządzenia skargi kasacyjnej jest adwokat lub radca prawny, a także - po myśli § 2 powołanego przepisu - inne wskazane ustawą osoby, czyli oprócz adwokata i radcy prawnego, również sędzia, prokurator, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Natomiast w myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 25 lipca 2014 r. oddalił skargę Z. P. i A. P. na decyzję z [...] września 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat własności nieruchomości. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczono skarżącym w dniu 22 września 2014 r.

Skarżący pismem z 13 października 2014 r. wnieśli skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Skarga została podpisana przez skarżących osobiście.

W ocenie Sądu skarga kasacyjna została sporządzona z naruszeniem art. 175 § 1 p.p.s.a., albowiem nie został spełniony tzw. wymóg adwokacko - radcowski. Brak ten jest takim brakiem, który nie podlega usunięciu w trybie art. 49 p.p.s.a. i powoduje konieczność odrzucenia skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 p.p.s.a. jako niedopuszczalnej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2004 r. sygn. akt FSK 3/04, orzeczenie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Z tych względów, na podstawie art. 178 w związku z art. 175 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1