Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie: Sędzia WSA Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. i A.G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić M.G. i A.G. sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 2904/13 oddalającego skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm., dalej jako p.p.s.a.) w sprawach w których oddalono skargę uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wyrok został wydany w dniu 24 czerwca 2014 r. Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia upływał zatem dla skarżących w dniu 30 czerwca 2014 r. Skarżący - M. i A. G. - w dniu 8 lipca 2014 r. (data nadania przesyłki w UP) złożyli do Sądu z wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

Z tej przyczyny na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1