Wniosek w przedmiocie ograniczenia ze sposobu korzystania z nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Dargas po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia ze sposobu korzystania z nieruchomości postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

W skardze na decyzję Wojewody [...] Wojewody [...]z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia ze sposobu korzystania z nieruchomości M. S. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia [...] września 2014 r. nr [...] Wojewoda [...] działając w oparciu o art. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wstrzymał zaskarżoną decyzję z dnia [...] sierpnia 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z zasadą wykonalności decyzji ostatecznych wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji (art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a.). Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na wyraźny wniosek skarżącego, sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku wykonania decyzji, która w wyniku późniejszego uwzględnienia skargi zostanie uchylona lub zostanie stwierdzona jej nieważność (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

Art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) stanowi jednak, iż w sprawach, o których mowa w przepisach działu III ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. W niniejszej sprawie Wojewoda [...] postanowieniem z [...] września 2014 r., nr [...] wstrzymał z urzędu wykonanie zaskarżonej decyzji z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny.

W przypadku wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu przez organ postępowanie przed sądem administracyjnym w tej kwestii jest bezprzedmiotowe, co skutkuje oddaleniem wniosku (por. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., sygn. akt FZ 143/04; Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. prof. R. Hausera, prof. M. Wierzbowskiego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, str. 329).

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1