Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. sp. z o. o. w D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi T. sp. z o. o. w D. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa
Uzasadnienie

Pismem z dnia 11 lutego 2009 r. radca prawny M. N. działająca w imieniu T. sp. z o. o. w D. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, wniesionej na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] utrzymującej w mocy własną decyzję z dnia [...] lipca 2008 r. , nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W uzasadnieniu powyższego wniosku pełnomocnik strony skarżącej radca prawny M. N. podniosła, iż w dniu 3 lutego 2009 r. późnym wieczorem zostawiła skargę w kancelarii, z poleceniem dla asystentki wysłania skargi w dniu następnym, t.j. 4 lutego 2009 r. Ponadto pełnomocnik wskazała, iż poinformowała asystentkę, że wpis, ze względu na ostatni dzień do jego uiszczenia wpłaci sama w dniu 4 lutego 2009 r. osobiście gotówką do kasy Sądu. Jednakże powyższy wpis nie został uiszczony z powodu nagłych dolegliwości zdrowotnych pełnomocnika. Jako dowód pełnomocnik strony skarżącej radca prawny M. N. przedłożyła zaświadczenie lekarskie z dnia 4 lutego 2009 r. (k-24), z którego wynika, iż M. N. wymagała nagłej interwencji lekarskiej. Jak wskazała pełnomocnik ból był tak silny, że całkowicie uniemożliwił jej dokonywanie codziennych czynności życiowych. W ocenie pełnomocnika strony skarżącej nastąpiła więc nagła przeszkoda, której nie była ona w stanie usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku i nie pozwoliła jej na wyręczenie się inną osobą w kwestii uiszczenia należnej opłaty sądowej.

Jak wynika z akt sprawy wpis został opłacony w dniu 5 lutego 2009 r. (k-43).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle postanowień zawartych w art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dokonując jednocześnie czynność dla której określony był termin, we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

W niniejszej sprawie zostało wykazane, że zaistniały wszystkie wskazane wyżej przesłanki do przywrócenia uchybionego terminu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 86 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa