skarg G. M., M. K. i J. P. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości wraz z utratą w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Apostolidis po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg G. M., M. K. i J. P. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] grudnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości wraz z utratą w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu [...] postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju
Uzasadnienie

G. M., M. K. i J. P. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] grudnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości wraz z utratą w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu [...].

Pismem z dnia [...] czerwca 2017 r., sygn. akt [...], Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa zawiadomiła o wszczęciu postępowania rozpoznawczego w sprawie decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] października 2012 r., nr [...] oraz w sprawie decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] listopada, nr [...] i wniosła o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie.

Z nadesłanych przez Prezydenta [...] w dniu 8 grudnia 2017 r. kopii ww. decyzji Prezydenta [...] wynika, że dotyczą one nieruchomości będącej przedmiotem również decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie, tj. nieruchomości położonej przy dawnej ul. [...] nr hip. [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Z powołanego na wstępie pisma Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa z dnia [...] czerwca 2017 r. wynika, że przed ww. Komisją toczy się postępowanie rozpoznawcze w sprawie decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] października 2012 r., nr [...] oraz w sprawie decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] listopada, nr [...] na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 718). Decyzje te dotyczą nieruchomości będącej również przedmiotem decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy w razie powzięcia przez Komisję informacji o toczącym się przed organem administracji, sądem administracyjnym, sądem powszechnym lub Sądem Najwyższym postępowaniu dotyczącym decyzji

Sygn. akt I SA/Wa 341/17 reprywatyzacyjnej albo postępowaniu o zapłatę odszkodowania lub wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości, toczącym się na skutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej. Komisja zawiadamia organ lub sąd o wszczęciu postępowania rozpoznawczego. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu.

Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie sądowe ulega zawieszeniu.

Z tego względu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rozwoju