Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1183/11
Sentencja

Starszy referendarz sądowy Justyna Wtulich - Gruszczyńska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata K. P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1183/11 postanawia: odmówić adwokatowi K. P. przyznania wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 29 maja 2015 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowenie adwokata oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Okręgowa Rada Adwokacka w [...] pismem z 24 lipca 2015 r. poinformowała o wyznaczeniu adwokata K. P. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego - J. M..

W dniu 3 sierpnia 2015 r. pełnomocnik skarżącego zapoznał się z aktami przedmiotowej sprawy w czytelni Sądu.

Zarządzeniem z dnia 3 sierpnia 2015 r. wezwano pełnomocnika do sprecyzowania skargi poprzez wskazanie, czy skarga dotyczy niewykonania wyroku WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1183/11 przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, czy dotyczy niewykonania ww. wyroku przez Wojewodę [...].

W dniu 21 sierpnia 2015 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika, w którym sprecyzował skargę jako dotyczącą niewykonania wyroku WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1183/11 przez Wojewodę [...] oraz oświadczył, że popiera stanowisko i wnioski skarżącego zawarte w skardze z 4 marca 2015 r. W piśmie tym pełnomocnik wniósł także o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu według norm przepisanych oświadczając, że koszty te nie zostały uiszczone ani w całości, ani w części.

Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę ze względu na to, że skarżący przed wniesieniem skargi do Sądu nie wezwał właściwego organu do wykonania wyroku, co nie spełnia przesłanki z art. 154 § 1 P.p.s.a. Sąd dodatkowo zaznaczył, że zmianie uległa treść przepisu art. 154 § 1 P.p.s.a., zgodnie z którym możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego istnieje jedynie w przypadku niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, a w niniejszej sprawie skarga została wniesiona na wyrok uchylający zaskarżone postanowienie. Z tego względu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i 6 P.p.s.a. Sąd odrzucił skargę.

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), powoływanej dalej jako P.p.s.a. wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r., w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1714), które obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 r. Stosownie do treści § 22 ww. rozporządzenia do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Wcześniej obowiązywało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1801), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W § 22 tego rozporządzenia wskazano, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Strona 1/3