Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu , sygn. akt I SA/Wa 607/05
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Sędzia WSA Maria Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. O. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 642/09 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 642/09 w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 607/05 postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 11 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 642/09 odrzucił skargę kasacyjną J. O. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 642/09 w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 607/05.

Skarżący J. O. pismem z dnia 28 stycznia 2010 r. wniósł na powyższe postanowienie z dnia 11 stycznia 2010 r. sporządzone przez siebie zażalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl przepisu art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Z akt sprawy nie wynika by J. O. był sędzią, prokuratorem, notariuszem albo profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych, a tylko w takim przypadku nie miałby w sprawie niniejszej zastosowania art. 194 § 4 tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 178 w związku z art. 197 § 2 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne. Skoro skarżący wniósł sporządzone osobiście zażalenie nie będąc do tego uprawnionym, to zażalenie takie należało uznać za niedopuszczalne i odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie powołanego art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1