Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Monika Sawa (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. G. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

E. G.(dalej jako "skarżąca") pismem z [...] grudnia 2018 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Zarządzeniem z [...] kwietnia 2019 r. sygn. akt I SA/Wa 739/19 (k-26 akt sądowych) Sąd zobowiązał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 (dwieście) złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie doręczone zostało pełnomocnikowi skarżącej w dniu [...] maja 2019 r.

Jak wynika z notatki urzędowej pracownika sekretariatu Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 maja 2019 r. (k-30 verte akt sądowych), do sprawy o sygn. akt I SA/Wa 739/19 nie zidentyfikowano wpłaty w wysokości 200 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), powoływanej dalej jako "P.p.s.a.", skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, co wskazano wcześniej, wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu od skargi doręczone zostało pełnomocnikowi skarżącej w dniu 13 maja 2019 r., a zatem termin do dokonania wskazanej czynności upłynął w dniu 20 maja 2019 r. Pomimo tego skarżąca nie uiściła wpisu od skargi w kwocie 200 zł.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1