Skarga M. K. na decyzję Ministra Infrastrukturę i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Ministra Infrastrukturę i Rozwoju z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

M. K. pismem z dnia 9 kwietnia 2015 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 10 sierpnia 2015 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi oraz do nadesłania trzech odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Odpis powyższego zarządzenia doręczony zostało skarżącemu w dniu 12 sierpnia 2015 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru karta 109 akt sądowych). Odbiór przesyłki kwitowała J. K. - dorosły domownik.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Oddział Finansowo-Budżetowy tutejszego Sądu, w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie brak jest wpisu od skargi wniesionego przez skarżącego w wysokości 200 zł. Sprawdzony został okres do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - dalej "ppsa", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stały lub stosunkowy. Pismem takim jest między innymi skarga.

Zgodnie zaś z przepisem art. 220 § 1 ppsa sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 ppsa). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 ppsa).

Jak wynika z akt sprawy skarżący otrzymał wezwanie do uiszczenia wpisu w dniu 12 sierpnia 2015 r. Wobec tego termin do jego uiszczenia upłynął w dniu 19 sierpnia 2015 r. W rejestrze opłat sądowych stwierdzono do 28 sierpnia 2015 r. brak wpisu w niniejszej sprawie.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie z art. 220 § 1 i § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury