Skarga A. P., E. P., M. P. i R. P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A. P., E. P., M. P. i R. P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 maja 2017 r. A. P., E. P., M. P. i R. P. (dalej: skarżący) wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty.

Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. żona skarżącego A. P. poinformowała, że jej mąż w dniu [...] maja 2017 r. zmarł, na dowód czego załączyła akt zgonu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z 124 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. - dalej jako: ppsa), Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania nie odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, tj. od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłej strony albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 128 § 1 pkt 1 ppsa).

Z uwagi na zgon uczestnika postępowania Sąd, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ppsa, postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji