Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Apostolidis po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Województwa [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 902/15 w sprawie ze skarg [...] Zarządu Dróg Wojewódzkich w [...] i Województwa [...] na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 902/15, oddalił skargi [...] Zarządu Dróg Wojewódzkich w [...] i Województwa [...] na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] kwietnia 2015 r., nr [...], w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

Pismem z dnia 12 listopada 2015 r. Województwo [...], reprezentowane przez r.pr. K. T., wniosło od powyższego wyroku skargę kasacyjną.

Wezwaniem z dnia 17 listopada 2015 r. zobowiązano r.pr. K. T. do uzupełnienia braków formalnych złożonej skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie 2 egzemplarzy jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Powyższe wezwanie doręczone zostało r.pr. K. T. w dniu 20 listopada 2015 r.

Przy piśmie, które wpłynęło do Sądu w dniu 2 grudnia 2015 r. r. pr. K. T. przesłał do Sądu 2 odpisy skargi kasacyjnej, wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przywrócił Województwu [...] termin do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej.

Pismem z dnia 28 grudnia 2015 r. uczestnik postępowania J. M. wniosła zażalenie od ww. postanowienia.

Postanowieniem z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt I OZ 222/16 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ww. postanowienie z dnia 15 grudnia 2015 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2016 r. odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej Województwa [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a." wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Pełnomocnik Województwa [...] pismem z dnia 17 listopada 2015 r. wezwany został do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie 2 egzemplarzy jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem. W wezwaniu tym zamieszczono pouczenie, że nieusunięcie braków formalnych skargi kasacyjnej w zakreślonym przez Sąd terminie spowoduje jej odrzucenie. Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi Województwa [...] - r.pr. K. T. w dniu 20 listopada 2015 r., zatem termin do wykonania zarządzenia upłynął bezskutecznie w dniu 27 listopada 2015 r.

Ponieważ pełnomocnik Województwa [...] nie uzupełnił, w terminie zakreślonym dla dokonania tej czynności, braków formalnych skargi kasacyjnej, natomiast jego wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej załatwiony został odmownie postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r., wniesioną skargą kasacyjną należało odrzucić.

Z tego też względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1