Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007
Sentencja

Sygn. [...] I SAB/Sz 1/21 P O S T A N O W I E N I E Dnia 11 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtysiak po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "L." S. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007-2009 p o s t a n a w i a: 1) odrzucić skargę, 2) zwrócić stronie skarżącej kwotę [...]zł ([...]) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Sygn. akt I SAB/Sz [...]

U Z A S A D N I E N I E

"L." S. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. W. (dalej: "Skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (dalej: "Sąd") skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007-2009.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Sądu z dnia 11 stycznia 2021 r., wezwano Skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...]zł

- w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia Jej skargi.

Odpis tego zarządzenia doręczono pełnomocnikowi Skarżącej, na wskazany w skardze adres do doręczeń, w dniu 18 stycznia 2021 r. (vide: k. 25 akt sądowych).

W dniu 5 lutego 2021 r. pełnomocnik Skarżącej uiścił na rachunek bankowy Sądu kwotę [...]zł, tytułem wpisu sądowego do sprawy o sygn. akt I SAB/Sz [...] (vide: k. 34 akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje.

Zgodnie z brzmieniem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej: "P.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym od skarg, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego.

Stosownie zaś do art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia tej skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Powyższa regulacja stanowi, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu. Podkreślenia także wymaga, że w judykaturze ugruntował się pogląd, zgodnie z którym, uiszczenie wpisu po terminie jest równoznaczne w skutkach z nieuiszczeniem wpisu (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego:

z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt II OSK 60/11; z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt

II OSK 1985/11, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Stosownie natomiast do treści art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, należy wskazać, że odpis zarządzenia z dnia 11 stycznia 2021 r., zawierający wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, został skutecznie doręczony pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 18 stycznia 2021 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wymaganego wpisu upływał zatem 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek). We wskazanym terminie Skarżąca nie uiściła wpisu od skargi, albowiem - jak wynika z druku otrzymanych zleceń płatniczych - kwota [...]zł tytułem wpisu od skargi została przelana na rachunek bankowy Sądu dopiero w dniu 5 lutego 2021 r.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze fakt, że wpis uiszczony po terminie stanowi czynność bezskuteczną, Sąd, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a., postanowił o odrzuceniu skargi (pkt 1 sentencji). Ponadto, zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a., Sąd orzekł o zwrocie uiszczonego wpisu od tej skargi (pkt 2 sentencji).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy