Sprawa ze skargi I.G. na przewlekłość i bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Żmich po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.G. na przewlekłość i bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego postanawia: 1. uchylić pkt 4 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 470/13; 2. sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 470/13 w ten sposób, że wykreślić, na stronie 8, w wierszu 29 od góry, słowa "oraz w zw. z art. 225 Ppsa".

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 470/13, w pkt 1) stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w pkt 2) umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu administracyjnego; w pkt 3) zasądził od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz I.G. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, w pkt 4) zwrócił skarżącej I.G. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej "Ppsa", postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Stosownie do treści przepisu art. 156 § 1 Ppsa sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Nie ulega wątpliwości, że postanowieniem zawartym w wyroku Sąd zwraca nadpłacony wpis sądowy od skargi.

Z akt sprawy wynika, że z rachunku bankowego P. W, w imieniu skarżącej I.G., uiszczono kwotę 500 złotych tytułem wpisu sądowego, wskazując w tytule przelewu jedynie numery prowadzonych postępowań administracyjnych: [...],[...],[...],[...],[...]. Nie wskazano jednocześnie, że jest to wpis sądowy od pięciu skarg wniesionych jednym przelewem bankowym. Ponadto w załącznikach do skargi pełnomocnik skarżącej wskazał, iż załącza dowód uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 złotych.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca zobowiązana była do uiszczania wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych. W tej sytuacji Sąd, na rozprawie, orzekł, o zwrocie kwoty 400 złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi. W wyniku sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie okazało się, iż kwota 500 złotych została uiszczona od pięciu skarg, 100 złotych od każdej skargi.

W tym stanie rzeczy, mając na względzie, iż zwrot 400 złotych nadpłaconego wpisu sądowego jest niemożliwy, bowiem został zaliczony na poczet czterech innych skarg skarżącej, należało uchylić pkt 4 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 470/13.

W tych okolicznościach zaszła również konieczność sprostowania uzasadnienia ww. wyroku z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 470/13, w którym na skutek oczywistej omyłki niezasadnie wpisano na stronie 8, w wierszu 29 od góry niewłaściwie wpisano słowa "oraz w zw. z art. 225 Ppsa". Tym samym zasadne było ich wykreślenie.

Wobec powyższego Sąd, na podstawia art. 165 oraz art. 156 § 1 Ppsa, orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1