Sprawa ze skargi M.K. na przewlekłość Wojewody [..] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. na przewlekłość Wojewody [..] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania postanawia: 1. uznać swą niewłaściwość; 2. sprawę przekazać według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w [..].

Uzasadnienie

Pismem z dnia [..] listopada 2012 r. M.K., reprezentowany przez r.pr. R.G., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłość Wojewody [..] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie M., obręb L., oznaczonej jako działki: nr [..] o pow. [..] ha, nr [..] o pow. [..] ha, nr [..] o pow. [..] ha i nr [..] o pow. [..] ha.

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Stosownie do § 1 pkt 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.) dla obszaru województwa [..] właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w [..].

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1