Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie nabycia prawa własności.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Magdalena Durzyńska po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia G. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 632/14 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 632/14 w sprawie ze skargi A. Z. i G. Z. na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie nabycia prawa własności. postanawia 1. odrzucić zażalenie; 2. zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od zażalenia w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 632/14 odrzucił skargę kasacyjną G. Z. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 r., którym odrzucono skargę A. Z. i G. Z. na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. [...] o pow. [...] ha położonej przy ul. [...] w M. w prawo własności.

Na powyższe postanowienie z dnia 2 czerwca 2015 r. skarżący G. Z. wniósł sporządzone przez siebie zażalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl przepisu art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej jako ppsa) zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Z akt sprawy nie wynika by G. Z. był sędzią, prokuratorem, notariuszem albo profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych, a tylko w takim przypadku nie miałby w sprawie niniejszej zastosowania przywołany wyżej art. 194 § 4 tej ustawy.

Zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym ( art. 178 w związku z art. 197 § 2 ppsa). Skoro skarżący wniósł sporządzone osobiście zażalenie nie będąc do tego uprawnionym, to zażalenie takie - jako niedopuszczalne - należało odrzucić.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy