Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania danych w celu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Boniecka - Płaczkowska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania danych w celu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa
Uzasadnienie

M. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Skarbu Państwa. W uzasadnieniu strona wskazała, że mimo dopełnienia przez nią wszystkich warunków dotyczących jej sprawy i przesłania danych elektronicznych przez Wojewodę [...] sprawa nie załatwiona.

W odpowiedzi na skargę Minister Skarbu Państwa wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość lub o oddalenie skargi.

W uzasadnieniu organ podał, że dane rejestrowe osób uprawnionych do rekompensaty wprowadzane są wyłącznie przez organy potwierdzające prawo do rekompensaty, którymi są właściwi wojewodowie. W procesie tym Minister Skarbu Państwa realizuje zadania kontrolne w zakresie kompletności danych i ich prawidłowości formalnej oraz zadania związane z gromadzeniem i przekazywaniem do Banku Gospodarstwa Krajowego danych osób uprawnionych z rejestru centralnego, jak również środków finansowych niezbędnych do wypłaty rekompensat.

Minister Skarbu Państwa dodał również, że w chwili obecnej dane M. M. jako osoby uprawnionej do otrzymania rekompensaty nie zostały jeszcze wprowadzone przez Wojewodę [...] do rejestru osób uprawnionych województwa mazowieckiego, działającego w ramach nowego systemu informatycznego rejestrów. Minister wspomniał, że pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. wystąpiono do Wojewody [...] przypominając mu o obowiązkach określonych w art. 19 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskie (Dz. U. nr 169, poz. 1418). wykonywanych w ramach jednolitego Systemu Informatycznego Rejestrów.

Minister Skarbu Państwa zaznaczył, że przekaże dane M. M. do Banku Gospodarstwa Krajowego po uprzednim stwierdzeniu ich kompletności oraz prawidłowości formalnej, co może jednak nastąpić po wprowadzeniu danych przez Wojewodę [...] do systemu informatycznego obsługującego obecnie rejestry osób uprawnionych do otrzymania rekompensaty i przekazaniu danych do rejestru centralnego. Danych tych Wojewoda jeszcze nie wprowadził.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1. decyzje administracyjne,

2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,

4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,

5. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej,

6. akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej,

7. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego,

8. bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1 - 4.

Ponadto sądy orzekają w sprawach, w których przepisy ustawy szczególnej przewidują sądową kontrolę - art. 3 § 3 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Istota niniejszej skargi sprowadza się do zarzutu nieprzekazania przez Ministra Skarbu Państwa do Banku Gospodarstwa Krajowego danych M. M. z rejestru osób uprawnionych prowadzonego przez Wojewodę [...] w ramach Systemu Informatycznego Rejestrów SIR celem realizacji ww. świadczenia.

W ocenie Sądu przedmiot zaskarżenia w niniejszej sprawie nie mieści się w katalogu spraw podlegających zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego wymienionych enumeratywnie w art. 3 § 2 cytowanej ustawy.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że skargę M. M. jako niedopuszczalną należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Skarbu Państwa