Sprawa ze skargi D. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, sierpień, listopad i grudzień 2013 r. oraz styczeń, maj, czerwiec i lipiec 2014 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi D. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, sierpień, listopad i grudzień 2013 r. oraz styczeń, maj, czerwiec i lipiec 2014 r. postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić skarżącej D. B. kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/2

D. B. (dalej: Skarżąca), reprezentowana przez adwokata, pismem z 12 września 2019 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. (dalej: DIAS) dotyczącego decyzji Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego we W. (dalej: NDUCS) z [...] r. nr [...].

Do skargi załączono pismo z 6 września 2019 r. stanowiące ponaglenie na bezczynność zaistniałą podczas prowadzenia postępowania odwoławczego przez DIAS od ww. decyzji NDUCS oraz dowód nadania tego pisma w dniu 7 września 2019 r. w placówce pocztowej (nr przesyłki [...]). Ponaglenie skierowano do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W odpowiedzi na skargę, DIAS wskazując, że skarga została wniesiona następnego dnia po złożeniu ponaglenia, czyli przed rozpatrzeniem ponaglenia - wniósł o jej odrzucenie. DIAS wniósł także, z ostrożności procesowej, o oddalenie skargi.

Skarga została zarejestrowana jako skarga na bezczynność (sygn. akt I SAB/Wr 10/19). Na skutek zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z 23 października 2019 r., wykonano odpis tej skargi wraz z załącznikami, którą zarejestrowano pod sygn. akt I SAB/Wr 13/19, jako skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez DIAS.

Na wezwanie Sądu z 29 października 2019 r., Skarżąca uiściła kwotę 100 zł tytułem wpisu sądowego od skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania. Następnie, w wykonaniu zarządzenia z 2 grudnia 2019 r., wezwano pełnomocnika Skarżącej od usunięcia braku formalnego tej skargi przez złożenie dowodu wniesienia ponaglenia we właściwym organie - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, pełnomocnik Skarżącej przedłożył dowód nadania przesyłki do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o numerze [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325; dalej: "p.p.s.a."), sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Przez dopuszczalność skargi należy rozumieć zarówno jej przesłanki przedmiotowe, a więc określenie, od jakiego rodzaju form działalności organów administracji publicznej przysługuje skarga, jak i dopuszczalność skargi w zakresie podmiotowym, tj. określenie, jakim podmiotom przysługuje legitymacja do jej wniesienia. Z kolei warunkami formalnymi skutecznego wniesienia skargi są: złożenie skargi od aktu objętego zakresem właściwości rzeczowej sądu, wniesienie jej po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli przysługiwały one skarżącemu w postępowaniu przed organem oraz wniesienie skargi przez podmiot, któremu przysługuje legitymacja do jej wniesienia. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z nich prowadzi do uznania niedopuszczalności skargi, a w konsekwencji do jej odrzucenia bez merytorycznego rozpoznania sprawy.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej