Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego miejscowo w sprawie podatku od środków transportowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia WSA del. Wojciech Stachurski, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej wniosku Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 kwietnia 2016 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta Gostynina a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba w przedmiocie wskazania organu właściwego miejscowo w sprawie podatku od środków transportowych p o s t a n a w i a oddalić wniosek.

Uzasadnienie strona 1/2

Wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta Gostynina zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie pozytywnego sporu o właściwość zaistniałego między Burmistrzem Miasta Gostynina a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba w przedmiocie organu właściwego miejscowo w sprawie podatku od środków transportowych dla firmy I. sp. z o.o. w G. (dalej: "Spółka").

W uzasadnieniu wniosku wskazano treść art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 2014 r., poz.849 z późn. zm., dalej: "u.p.o.l.") i wyjaśniono, że organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na terenie którego znajduje się siedziba podatnika, a w przypadku podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. Spółka jest przedsiębiorstwem, które posiada siedzibę zarejestrowaną w G. przy ul.[...] i wyodrębniony oddział w C., gmina Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie. Spółka posiada ok. 45 pojazdów zarejestrowanych na siedzibę firmy w G. W latach 2009-2015 składała deklaracje i odprowadzała podatek od środków transportowych na rachunek Gminy Miasta Gostynina. Ponieważ w 2016 r. nie złożyła deklaracji na podatek od środków transportowych do Burmistrza Miasta Gostynina, ten wezwał ją do złożenia deklaracji. Spółka wyjaśniła, że deklaracja na podatek od środków transportowych została złożona do gminy Nowa Dęba, tam też został wpłacony należny podatek, gdyż odział firmy mieści się w C. i tam stacjonują pojazdy. Wobec faktu, że Spółka nie dopełniła obowiązku złożenia wymaganej deklaracji do dnia 15 lutego 2016 r., w dniu 10 marca 2016 r. Burmistrz Miasta Gostynina wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na 2016 r. Jednocześnie wezwał Spółkę do przedłożenia odpowiednich dokumentów, z których wynika, że środki transportowe są przypisane oddziałowi w C. Spółka nie przedłożyła żadnych dokumentów potwierdzających właściwość miejscową w podatku od środków transportowych gminy Nowa Dęba.

Burmistrz Miasta Gostynina wystąpił również z zapytaniem do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, czy Spółka złożyła deklarację na podatek od środków transportowych na 2016 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. W odpowiedzi Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba poinformował, że Spółka złożyła deklarację na podatek od środków transportowych na 2016 r. oraz uregulowała I ratę podatku na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz okoliczności faktycznych i prawnych Burmistrz Miasta Gostynina stwierdził, że jest organem właściwym w sprawie podatku od środków transportowych należnego od Spółki, ponieważ od 2009 r. nie uległ zmianie stan faktyczny ani prawny w sprawie. Skoro w latach 2009-2015 Spółka rozliczała się z podatku w Gminie Miasta Gostynina, to aby uznać, że doszło do zmiany właściwości miejscowej organu podatkowego, podatnik musi wykazać zajście konkretnych zdarzeń faktycznych uzasadniających tę zmianę. Podatnik nie przedstawił takiej dokumentacji, oświadczył jedynie, że pojazdy garażują w C. i mają tam swoją bazę transportową. W ocenie Burmistrza Miasta Gostynina oświadczenie takie nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Art. 9 ust 7 u.p.o.l. wymaga, aby dany zakład lub jednostka organizacyjna posiadały środki transportowe podlegające opodatkowaniu. Posiadanie jest obiektywnym stanem faktycznym i w przypadku przedsiębiorców - osób prawnych - musi znaleźć odzwierciedlenie w stosownych dokumentach, jak np. w ewidencji środków trwałych, czy protokołach przekazania środków trwałych. W niniejszej sprawie podatnik dokumentów takich nie przedstawił. Zgodnie z powyższym przepisem, organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na terenie którego znajduje się siedziba podatnika, a w przypadku podmiotu, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.Ponieważ zaś zarówno Burmistrz Miasta Gostynina jak i Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, do którego Spółka złożyła deklarację i zapłaciła podatek, uznają się za organy właściwe w sprawie, wniesiono o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego i wskazanie organu właściwego do załatwienia przedmiotowej sprawy.

Strona 1/2