Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie z wniosku L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt III SA/Wa 2138/09
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie : Przewodniczący: Sędzia WSA (del.) Beata Cieloch (spr.) po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2011 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia L. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1106/11 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z wniosku L. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2010r. o sygn. akt III SA/Wa 2138/09 postanawia : oddalić zażalenie .

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 17 lutego 2011r. , sygn. akt III SO/Wa 5/11 (obecnie III SA/Wa 1106/11) ,Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał L. W. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od wniosku o wymierzenie grzywny w związku z niewykonaniem wyroku w trybie art. 154§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej P.p.s.a.),

Jako podstawę prawną zarządzenia powołano art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a. a także § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W dniu 24 lutego 2011r. skarżący wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie na zarządzenie o uiszczeniu wpisu. W zażaleniu na powyższe zarządzenie skarżący wniósł o jego uchylenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżone zarządzenie nie narusza prawa. Skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o wymierzenie grzywny w kwocie 100 zł. Zgodnie z powołanym w zaskarżonym zarządzeniu art. 220 § 1 P.p.s.a Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie prawidłowo określił wysokość należnego wpisu. Stosownie do prawidłowo powołanego w zaskarżonym zarządzeniu § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy wynosi 100zł.

Mając powyższe na uwadze, wobec stwierdzenia bezzasadności zażalenia, Naczelny Sąd Administracyjny - na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. - orzekł jak w sentencji .

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy