Skarga kasacyjna na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w sprawie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Marzenna Zielińska po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej C. P. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2014 r. sygn. akt V SAB/Wa 3/14 w sprawie ze skargi C. P. na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w sprawie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 postanawia oddalić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne