Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Maria Myślińska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt II GSK 30/09 w sprawie ze skargi kasacyjnej H. S. M. Spółki z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 września 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 851/08 w sprawie ze skargi H. S. M. Spółki z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego, nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt II GSK 30/09 w ten sposób, że w punkcie 2 sentencji wyroku zamiast kwoty "dwa tysiące pięćdziesiąt" określonej słownie w nawiasie wpisać kwotę "dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt"

Inne orzeczenia o symbolu:
6259 Inne o symbolu podstawowym 625
Inne orzeczenia z hasłem:
Radiofonia i telewizja
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt II GSK 30/09 w sprawie ze skargi kasacyjnej H. S. M. Spółki z o.o. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 września 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 851/08 w sprawie ze skargi H. S. M. Spółki z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego, nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny w punkcie pierwszym uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji oraz w punkcie drugim zasądził od Ministra Infrastruktury na rzecz wnoszącej skargę kasacyjną Spółki kwotę 2.550 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Oczywista omyłka dotyczy określenia w punkcie drugim sentencji wyroku słownie zasądzonej tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego kwoty, którą błędnie wpisano jako "dwa tysiące pięćdziesiąt".

W tym stanie rzeczy, w oparciu o art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), należało postanowić jak sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6259 Inne o symbolu podstawowym 625
Inne orzeczenia z hasłem:
Radiofonia i telewizja
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury