Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Jagielska (spr.) Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędzia del. WSA Sylwester Miziołek po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku sędziego NSA Andrzeja Skoczylasa o wyłącznie od orzekania w sprawie ze skargi kasacyjnej A w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 2302/15 w sprawie ze skargi A w G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: wyłączyć sędziego NSA Andrzeja Skoczylasa od orzekania w sprawie o sygn. akt II GSK 5211/16

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie

W sprawie prowadzonej przez Naczelny Sąd Administracyjny pod sygn. akt II GSK 5211/16 ze skargi kasacyjnej A w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 2302/15 w sprawie z jego skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2015 r., umarzającą postępowanie w spawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - przewodniczący składu orzekającego NSA, sędzia NSA Andrzej Skoczylas, złożył oświadczenie w trybie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), że istnieje okoliczność tego rodzaju, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w tej sprawie. Jak wskazał sędzia NSA, powodem złożonego oświadczenia jest wspólna wraz z pełnomocnikiem strony skarżącej kasacyjnie - [...] praca na Uniwersytecie im. [...] w [...] oraz związane z tym liczne kontakty służbowe i towarzyskie. W ocenie sędziego, zwłaszcza wieloletnie relacje towarzyskie z pełnomocnikiem jednej ze stron mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w niniejszej sprawie. Dodatkowo sędzia zaznaczył, że postanowieniem NSA z dnia 1 września 2017 r. został wyłączony od orzekania w sprawie o sygn. akt II GSK 3449/15 w podobnych okolicznościach faktycznych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 19 p.p.s.a., niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Z kolei, jak wynika z treści przepisu art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Mając na uwadze, że sędzia NSA Andrzej Skoczylas zna na polu zawodowym i towarzyskim pełnomocnika strony skarżącej kasacyjnie w sprawie o sygn. akt II GSK 5211/16, w której został wyznaczony na przewodniczącego składu orzekającego NSA, uznać należy, zresztą podobnie jak wcześniej w sprawie o sygn. akt II GSK 3449/15, iż wystąpiła okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w rozumieniu art. 19 p.p.s.a. także w sprawie niniejszej.

Dlatego zasadne okazało się wyłącznie sędziego NSA Andrzeja Skoczylasa od orzekania w sprawie oznaczonej sygn. akt II GSK 5211/16.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 19 w zw. z art. 22 § 1 i 2 p.p.s.a. oraz art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia