Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska (spr.) Sędzia NSA Maria Jagielska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Prezydenta Miasta E. z dnia 29 lipca 2020 r. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta E. a Burmistrzem Miasta G. w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych postanawia: wskazać Burmistrza Miasta G. jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy.

Uzasadnienie strona 1/4

Prezydent Miasta E., reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w E., na podstawie art. 4 w związku z art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej k.p.a.), pismem z [...] lipca 2020 r. wniósł o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta E. a Burmistrzem Miasta G. przez wskazanie, że Burmistrz Miasta G. jest organem właściwym w sprawie potwierdzenia prawa J.P. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W uzasadnieniu wnioskodawca podał, że spór o właściwość dotyczy rozpoznania wniosku [...] Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w [...] Filia w E. z [...] kwietnia 2020 r. o wydanie decyzji uprawniającej J.P. do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni. J.P. została przyjęta do szpitala w trybie nagłym [...] marca 2020 r. Jej ubezpieczenia zdrowotne wygasło w czasie hospitalizacji ([...] kwietnia 2020 r.). Z uwagi na stan zdrowia J.P. ustalenie adresu miejsca zamieszkania nie jest możliwe (pacjentka jest nieprzytomna). W związku z tym konieczne stało się wystąpienie o wydanie decyzji potwierdzającej prawo J.P. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od [...] kwietnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w G. pismem z [...] maja 2020 r., powołując się na art. 21 § 1 pkt 3 k.p.a., przekazał wniosek z [...] kwietnia 2020 r. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w E. według właściwości.

Prezydent Miasta E. wyjaśnił, że J.P. w okresie od [...] grudnia 1995 r. do [...] stycznia 1996 r. była zameldowana na pobyt stały w G.. Z dostępnych informacji wynika, że było to ostatnie miejsce jej zamieszkania potwierdzone zameldowaniem na pobyt stały. Z kolei w E. J.P. była zameldowana przez 2 miesiące - od [...] września 1979 r. do [...] listopada 1979 r. Z danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w G. wynika, że J.P. była zarejestrowana w tym Urzędzie jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku w okresach od [...] lipca 2017 r. do [...] listopada 2018 r. oraz od [...] stycznia 2019 r. do [...] marca 2020 r. Status osoby bezrobotnej utraciła [...] marca 2020 r. z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Zdaniem Prezydenta Miasta E., w świetle poglądów wyrażanych w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie ma podstaw do przyjęcia, że jest on organem właściwym do załatwienia wspomnianego wniosku. Pobyt J.P. w E. na leczeniu w szpitalu nie może być interpretowany jako zamiar pobytu, szczególnie gdy nie jest on dobrowolny, a pacjentka jest nieprzytomna. Ostatnim miejscem zameldowania i zamieszkania na pobyt stały J.P. było G., a w trakcie udzielania świadczeń w stanie nagłym była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w G. jako osoba bezrobotna, należało zatem uznać, że była mieszkanką G. i tam podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z tego względu właściwość organu należało ustalić według ostatniego miejsca zamieszkania J.P..

Strona 1/4