Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Myślińska Sędzia NSA Tadeusz Cysek (spr.) Sędzia NSA Czesława Socha Protokolant Kacper Tybuszewski po rozpoznaniu w dniu 16 października 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej zażalenia Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 21 maja 2008 r. sygn. akt I SO/Sz 7/08 w zakresie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi, akt sprawy i odpowiedzi na skargę w sprawie ze skargi P. Spółka z o.o. w S. na decyzję Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i w tym zakresie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w S.;

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/4

Objętym zażaleniem postanowieniem z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt I SO/Sz 7/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. wymierzył Dyrektorowi Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. grzywnę w wysokości 2.700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) za niewykonanie w terminie obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy.

W dniu 10 marca 2008 r. P. Spółka z o.o. w S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. pismo nazwane "zażaleniem", dotyczące "zdyscyplinowania" Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w związku z nieprzekazaniem do Sądu I instancji dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego zakończonego decyzją nr [...]. Wskazane pismo zostało potraktowane przez Sąd jako wniosek o wymierzenie organowi grzywny, na podstawie przepisu art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy w ustawowym terminie.

Sąd I instancji podał, że z załączonego do wniosku o ukaranie organu grzywną potwierdzenia nadania przesyłki wynika, iż skarżąca spółka skierowała skargę do Dyrektora Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w dniu 27 grudnia 2007 r. Z akt sprawy o sygn. I SA/Sz 142/08 wynika, że skarga została następnie doręczona organowi w dniu 31 grudnia 2007 r. (dowód: prezentata na skardze). Skarga i odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy zostały przekazane do WSA w dniu 11 marca 2008 r. - z uchybieniem trzydziestodniowego terminu, który upłynął w dniu 30 stycznia 2008 r.

WSA w S. wskazał również, że z przedłożonych, w odpowiedzi na wezwanie Sądu, wyjaśnień organu wynika, że uchybienie ww. terminu spowodowane było oczekiwaniem na uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2008 r. sygn. akt II GSK 292/07 w sprawie ze skargi P. Spółki z o.o. w S. na decyzję w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, które zostało doręczone organowi w dniu 25 lutego 2008 r. Nadto, Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. podał, że na opóźnienie miał wpływ skomplikowany charakter sprawy oraz duża wartość przedmiotu sporu.

Wymierzając organowi grzywnę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. stwierdził, że sformułowanie zawarte w przepisie art. 55 § 1 p.p.s.a nakazuje przyjąć, iż wskazana grzywna ma charakter mieszany: dyscyplinująco-restrykcyjny. Na przyjęcie wyłącznie dyscyplinującego charakteru takiej grzywny nie pozwala dyspozycja tego przepisu w zestawieniu z brzmieniem przepisu art. 54 § 2 p.p.s.a. Zawarte w przepisie art. 55 § 1 p.p.s.a. stwierdzenie "w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd (...) może orzec o wymierzeniu organowi grzywny (...)" oznacza, że wyłączną materialną przesłanką takiego orzeczenia jest niewypełnienie obowiązków określonych w art. 54 § 2 w terminie przewidzianym w tym przepisie.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa