Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia S. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 sierpnia 2019 r. sygn. akt II SA/Łd 316/18 w zakresie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi S. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. T. z dnia 19 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2019 r. oddalił wniosek S. N. o wyłączenie Sędziego WSA Jolanty Rosińskiej, Sędziego WSA Barbary Rymaszewskiej i Sędziego WSA Sławomira Wojciechowskiego, a w przypadku Sędziego WSA Renaty Kubot-Szustowskiej umorzył postępowanie, od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 316/18 w sprawie ze skargi S. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 grudnia 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że okoliczności przedstawione w rozpoznawanym wniosku nie uzasadniają konieczności wyłączenia ww. Sędziów od rozpatrywanej sprawy. Zdaniem Sądu sformułowania użyte we wniosku są przejawem subiektywnych przeświadczeń z powodu niezadowalających stronę czynności podejmowanych przez sędziów, a wynikających z oczekiwań, co do sposobu prowadzenia sprawy. Ponadto wniosek nie zawiera argumentacji, która wskazywałaby na uzasadniona wątpliwość, co do bezstronności wskazanych sędziów. Sąd wskazał także, że Sędziowie złożyli oświadczenia, że nie zachodzą żadne okoliczności określone w art. 18 i 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.),

Ze względu na śmierć Sędziego WSA Renaty Kubot-Szustowskiej orzekanie stało się bezprzedmiotowe w związku z czym Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie w tej części.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł S. N., wskazując że jest ono niezasadne i podlega uchyleniu. Zdaniem wnoszącego zażalenie Sąd zaprzecza sam sobie pisząc w jednym miejscu, że we wniosku należy uprawdopodobnić, że sędzia jest stronniczy, a w drugim miejscu, że "niepoparte żadnymi dowodami uprawdopodabniającymi". Podniósł również, że Sąd nie rozpoznał prawomocnie jego wniosku o wyłączenie Sędziego WSA Jolanty Rosińskiej, Sędziego WSA Barbary Rymaszewskiej i Sędziego WSA Sławomira Wojciechowskiego, co jest okolicznością wystarczającą do uchylenia zaskarżonego orzeczenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 18 § 1 p.p.s.a. zawiera zamknięty katalog przesłanek, dla których wyłączenie sędziego winno nastąpić z urzędu, zaś wyłączenie dokonywane na wniosek strony uregulowane jest art. 19 p.p.s.a. Stosownie zaś do art. 20 p.p.s.a. wnoszący o wyłączenie obowiązany jest wskazać i uprawdopodobnić przyczyny wyłączenia. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia sędziego, zgodnie z art. 22 § 2 p.p.s.a., poprzedza złożenie wyjaśnień przez tego sędziego, którego wniosek dotyczy. Podkreślenia wymaga, że o wyłączeniu sędziego nie może decydować subiektywne przekonanie strony o jego stronniczości i niesprawiedliwości. Przyczyny wyłączenia, które powinny zostać uprawdopodobnione we wniosku o wyłączenie sędziego, to wyłącznie przyczyny, które wynikają z art. 18 i 19 p.p.s.a. Oznacza to, że przyczyną wyłączenia nie jest jakakolwiek okoliczność, która zdaniem strony wyłącza sędziego od rozpoznawania jego sprawy, ale okoliczność przewidziana ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze