Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju ; nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Dariusz Dudra po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r.; sygn. akt V SA/Wa 4499/15 w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] września 2015 r.; nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia dniu 21 września 2016 r. (sygn. akt V SA/Wa 4499/15) odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] września 2015 r. w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia:

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na opisaną decyzję A. K. złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, że wykonanie decyzji nakazującej zwrot kwoty 60.000 zł spowoduje zamknięcie jego działalności gospodarczej oraz zwolnienie pracowników. Dodał, że nie posiada żądanej kwoty, ponieważ (zgodnie z założeniami projektu) została ona wydatkowana na zakup tablic multimedialnych dla uczestników projektu.

WSA w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej: p.p.s.a) po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W ocenie Sądu na podstawie powołanych we wniosku okoliczności nie sposób było wywieść możliwości wystąpienia zdarzeń określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Sąd podkreślił, iż co do zasady nawet trudna sytuacja finansowa strony nie powoduje sama przez się ziszczenia przesłanek wstrzymania wykonania decyzji, określonych w przepisie art. 61 § 3 p.p.s.a. WSA zaznaczył, że w orzecznictwie przyjmuje się, że wstrzymanie wykonania decyzji uzasadniać mogą tylko konkretne okoliczności, będące wynikiem wpływu wykonania zaskarżonej decyzji na aktualną sytuację majątkową strony, powodujące znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki. Innymi słowy, strona musi wykazać, że w powiązaniu z jej sytuacją majątkową, wykonanie decyzji spowoduje znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki z powodu wystąpienia tych konkretnych okoliczności. W ocenie Sądu skarżący tego nie uczynił.

W związku z brakiem jakichkolwiek dokumentów obrazujących sytuację finansową i majątkową skarżącego Sąd posłużył się, znajdującą się w aktach dokumentacją, przedłożoną na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Z dokumentacji tej wynikało, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą, a w 2014 r. uzyskał dochody z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw autorskich. Sąd zauważył, że przedstawiony przez stronę PIT-36L za 2013 r. oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów za grudzień 2015 r. pozwala stwierdzić, że jest to działalność o znacznych rozmiarach, która w 2013 r. przyniosła dochód w wysokości 122.698,11 zł (przychody wyniosły 710.451,57 zł). Również w 2015 r. zgodnie z podatkową księgą przychodów i rozchodów uzyskane przychody (292.015,65 zł) były wyższe od ponoszonych wydatków (278.497,70 zł). Na trudną sytuację materialną skarżącego wskazywać natomiast miały nadesłane: podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za styczeń 2016 r., z którego wynika, że we wskazanym miesiącu skarżący odnotował stratę w wysokości 598,53 zł., oraz umowa kredytowa na lokal z 4 lipca 2008 r. Skarżący nadesłał również wyciąg z rachunku bankowego dotyczącego prowadzonej działalności za miesiąc luty 2016 r. z saldem -1.030,59 zł oraz wyciąg za okres od 10 października 2015 r. do 19 stycznia 2016 r. dot. kredytu na lokal.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury