Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Skoczylas po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2018 r. sygn. akt II SA/Rz 31/18 w zakresie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Prawo pomocy
Odrzucenie sprzeciwu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. o sygn. akt II SA/Rz 31/18, orzekając na podstawie art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.; powoływanej dalej jako: p.p.s.a.), odrzucił sprzeciw K. W. od postanowienia referendarza sądowego z dnia 19 marca 2018 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z dnia [...] października 2017 r. w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, z powodu wniesienia sprzeciwu zawierającego brak formalny w postaci braku pełnomocnictwa dla adwokat A. S., który nie został uzupełniony na wezwanie Sądu.

W zażaleniu z dnia [...] lipca 2018 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego adw. A. S., uznając, że reprezentuje skarżącego K. W. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez żonę skarżącego E. W., posiadającą z kolei poświadczone notarialnie pełnomocnictwo udzielone przez swojego męża do reprezentowania przed "wszelkimi urzędami", wniosła o uchylenie powyższego postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało odrzuceniu.

Zgodnie z art. 37 § 1 zd. 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Stosownie zaś do art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Do zażalenia z dnia [...] lipca 2018 r. adw. A. S., podająca się za pełnomocnika skarżącego K. W., nie przedłożyła pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub wierzytelnego odpisu pełnomocnictwa w rozumieniu art. 37 § 1 zd. 1 p.p.s.a., o które była prawidłowo wezwana na poprzednim etapie postępowania. Kierowanie kolejnego wezwania do wyżej wymienionej uznać należało za niecelowe.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Prawo pomocy
Odrzucenie sprzeciwu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej