Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Zofia Przegalińska po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. B. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 lipca 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1513/11 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych postanawia: odrzucić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6255 Pozwolenia i urządzenia radiowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/2

Przewodniczący Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. zarządzeniem z dnia [...] lipca 2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1513/11, wezwał M. B. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych pod rygorem odrzucenia skargi. Podstawę wezwania stanowił przepis art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Na powyższe zarządzenie M. B. wniósł zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w uzasadnieniu wskazując, że "prowadzone sprawy przez Sąd jest niewłaściwe z uwagi na jej meritum".

W dniu [...] sierpnia 2011 r. M. B., prowadzący działalność pod firmą N. P. - L., otrzymał wezwanie do usunięcia w terminie 7 dni braków zażalenia poprzez imienne wskazanie kto podpisał wniesione zażalenie, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Pismem z dnia [...] sierpnia 2011 r. zwrócono się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. o przesłanie wniesionego zażalenia w celu ustalenia, kto je podpisał.

W dniu 13 września 2011 r. M. B. otrzymał ponowne wezwanie do wskazania imienia i nazwiska osoby, która podpisała zażalenie, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wraz z pismem Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. przesłał kserokopię wniesionego zażalenia.

W piśmie nadanym w Urzędzie Pocztowym w P. w dniu 21 września 2011 r. M. B. poinformował, że osobą, która podpisała wniesione zażalenie był on sam.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego na obecnym etapie postępowania jest kwestia zbadania prawidłowości oraz terminowości uzupełnienia przez skarżącego braku formalnego wniesionego zażalenia.

Stosownie do treści art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. W myśl zaś art. 180 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym odrzuci skargę kasacyjną, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny, albo zwróci ją temu sądowi w celu usunięcia dostrzeżonych braków. Niniejsze przepisy, z mocy art. 197 § 2 p.p.s.a. mają odpowiednie zastosowanie do postępowania toczącego się na skutek zażalenia.

Zgodnie z art. 227 § 1 p.p.s.a. zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy. Jak wynika z treści tego przepisu, strona może wnieść zażalenie na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego, o czym skarżący został prawidłowo pouczony przez Sąd I instancji w piśmie doręczającym odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6255 Pozwolenia i urządzenia radiowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury