Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jan Bała po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia [...]. z siedzibą w Warszawie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2005 r. sygn. akt 6 II SA 1399/03 w sprawie ze skargi [...]. z siedzibą w Warszawie na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie U Z A S A D N I E N I E Postanowieniem z dnia 29 marca 2005 r. sygn. akt 6 II SA 1399/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną [...]. z siedzibą w Warszawie od wyroku tegoż Sądu z dnia 20 lipca 2004 r. W uzasadnieniu postanowienia Sąd podał, iż pełnomocnik skarżącej wraz ze skargą kasacyjną uiścił wpis stały w kwocie 100 zł. Tymczasem w przedmiotowej sprawie wpis stały wynosi 4.000 zł. Wynika to z treści § 2 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193), zgodnie z którym od skarg w sprawach dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie łączności, w tym telekomunikacji, pobiera się wpis stały w wysokości 8.000 zł. Natomiast zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej niż 100 zł. Zatem wymagany wpis stały od skargi kasacyjnej w rozpoznawanej sprawie powinien zostać wniesiony w kwocie 4.000 zł, a nie jak uiścił go skarżący w kwocie 100 zł. Skarga kasacyjna została sporządzona (zgodnie z art. 175 § l p.p.s.a.) i wniesiona przez radcę prawnego - dowód podpis pod skargą kasacyjną oraz nadruk na kopercie przesyłki. Opłatę od skargi kasacyjnej uiściła kancelaria prawna, w skład której wchodzi sporządzający skargę - wpis na dowodzie polecenia przelewu, przez co należy rozumieć wniesienie go przez radcę prawnego. Zatem zgodnie z art. 221 p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. W zażaleniu na powyższe postanowienie [...]. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez pełnomocnika - radcę prawnego, wniosła o uchylenie tego postanowienia. W uzasadnieniu zażalenia strona skarżąca podała, iż powołany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przepis § 2 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. nie ma w sprawie zastosowania. Przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego jest bowiem decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. znak [...] odmawiająca stwierdzenia nieważności koncesji Nr 330/98 na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zezwolenia na zakładanie i używanie sieci telekomunikacyjnej z dnia 11 marca 1998 r. w zakresie wysokości opłaty za udzielenie koncesji oraz utrzymująca ją w mocy decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. znak [...]. Obie te decyzje wydane zostały w trybie przewidzianym w art. 156-159 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zastosowanie znajduje zatem § 2 ust. 5 powoływanego rozporządzenia Rady Ministrów, który stanowi, że wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł. W niniejszej sprawie nie przedmiot decyzji Ministra Infrastruktury, lecz tryb, w którym zostały wydane, decyduje o wysokości wpisu. Nie może być przy tym wątpliwości, iż sformułowanie "postanowienia lub decyzje wydane w trybie (...) stwierdzenia nieważności" użyte w § 2 ust. 5 rozporządzenia oznacza tyle, co "rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji", którym ustawodawca posłużył się w art. 158 § l k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zażalenie zasługuje na uwzględnienie. Należy bowiem podzielić zarzuty zażalenia, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoich ustaleniach i rozważaniach całkowicie pominął treść § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193). Zgodnie z tym przepisem wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł. W sprawie zaś było bezsporne, iż zaskarżona decyzja Ministra Infrastruktury została wydana w trybie postępowania w sprawie nieważności decyzji. Stąd też przedmiot sprawy dotyczący zezwolenia telekomunikacyjnego nie miał żadnego znaczenia dla wysokości wpisu. Z przytoczonych powodów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu na mocy art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Telekomunikacja
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 5 lipca 2005 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

Sędzia NSA Jan Bała po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2005 r.

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia [...]. z siedzibą w Warszawie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2005 r. sygn. akt 6 II SA 1399/03 w sprawie ze skargi [...]. z siedzibą w Warszawie na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem z dnia 29 marca 2005 r. sygn. akt 6 II SA 1399/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną [...]. z siedzibą w Warszawie od wyroku tegoż Sądu z dnia 20 lipca 2004 r. W uzasadnieniu postanowienia Sąd podał, iż pełnomocnik skarżącej wraz ze skargą kasacyjną uiścił wpis stały w kwocie 100 zł. Tymczasem w przedmiotowej sprawie wpis stały wynosi 4.000 zł. Wynika to z treści § 2 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193), zgodnie z którym od skarg w sprawach dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie łączności, w tym telekomunikacji, pobiera się wpis stały w wysokości 8.000 zł. Natomiast zgodnie z § 3 powołanego rozporządzenia wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej niż 100 zł. Zatem wymagany wpis stały od skargi kasacyjnej w rozpoznawanej sprawie powinien zostać wniesiony w kwocie 4.000 zł, a nie jak uiścił go skarżący w kwocie 100 zł.

Skarga kasacyjna została sporządzona (zgodnie z art. 175 § l p.p.s.a.) i wniesiona przez radcę prawnego - dowód podpis pod skargą kasacyjną oraz nadruk na kopercie przesyłki. Opłatę od skargi kasacyjnej uiściła kancelaria prawna, w skład której wchodzi sporządzający skargę - wpis na dowodzie polecenia przelewu, przez co należy rozumieć wniesienie go przez radcę prawnego. Zatem zgodnie z art. 221 p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W zażaleniu na powyższe postanowienie [...]. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez pełnomocnika - radcę prawnego, wniosła o uchylenie tego postanowienia.

W uzasadnieniu zażalenia strona skarżąca podała, iż powołany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przepis § 2 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. nie ma w sprawie zastosowania. Przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego jest bowiem decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. znak [...] odmawiająca stwierdzenia nieważności koncesji Nr 330/98 na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zezwolenia na zakładanie i używanie sieci telekomunikacyjnej z dnia 11 marca 1998 r. w zakresie wysokości opłaty za udzielenie koncesji oraz utrzymująca ją w mocy decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. znak [...]. Obie te decyzje wydane zostały w trybie przewidzianym w art. 156-159 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zastosowanie znajduje zatem § 2 ust. 5 powoływanego rozporządzenia Rady Ministrów, który stanowi, że wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł. W niniejszej sprawie nie przedmiot decyzji Ministra Infrastruktury, lecz tryb, w którym zostały wydane, decyduje o wysokości wpisu. Nie może być przy tym wątpliwości, iż sformułowanie "postanowienia lub decyzje wydane w trybie (...) stwierdzenia nieważności" użyte w § 2 ust. 5 rozporządzenia oznacza tyle, co "rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji", którym ustawodawca posłużył się w art. 158 § l k.p.a.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Należy bowiem podzielić zarzuty zażalenia, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoich ustaleniach i rozważaniach całkowicie pominął treść § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193).

Zgodnie z tym przepisem wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł. W sprawie zaś było bezsporne, iż zaskarżona decyzja Ministra Infrastruktury została wydana w trybie postępowania w sprawie nieważności decyzji. Stąd też przedmiot sprawy dotyczący zezwolenia telekomunikacyjnego nie miał żadnego znaczenia dla wysokości wpisu.

Z przytoczonych powodów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu na mocy art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6254 Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Telekomunikacja
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury