Zażalenie na postanowienie WSA w W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia "C.B.P." Spółki z o.o. w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 4 września 2014 r.; sygn. akt V SAB/Wa 5/14 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi "C.B.P." Spółki z o.o. w W. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 4 września 2014 r. sygn. akt V SAB/Wa 5/14 odmówił spółce C.B.P. Sp. z o.o. w W. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Sąd I instancji wskazał, że w złożonym na urzędowym formularzu "PPPr" wniosku o przyznanie prawa pomocy spółka określiła wysokość kapitału zakładowego na kwotę 50.000 zł, wartość środków trwałych według bilansu za ostatni rok na 7.000 zł, zaś wysokość straty za ostatni rok obrotowy według bilansu oceniono na kwotę 1.895,53 zł. Ponadto skarżąca wyjaśniła, że 46.000,00 zł kapitału zakładowego zostało wniesionych aportem w postaci mebli biurowych. Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 35.721,99 zł, a w skład majątku wchodzą przede wszystkim meble biurowe oraz wyposażenie. Na fundusz specjalny w kwocie 20.000,00 zł, który powstał w roku 2007 w związku z koniecznością zachowania wymaganych przez kodeks spółek handlowych proporcji pomiędzy wynikiem spółki a jej kapitałami, składają się tylko i wyłącznie elementy wyposażenia wniesione aportem. Spółka nie dysponuje aktywami pozwalającymi na poniesienie opłaty. Wskazano również, iż w chwili obecnej nie ma przeszkód "kapitałowych" do kontynuowania działalności gospodarczej, ale brak jest nadwyżek pozwalających na próbę poprawienia bieżącej płynności finansowej w drodze różnych form spieniężenia aktywów, którymi dysponuje spółka. Bieżąca sytuacja spółki nie jest negatywna z uwagi na brak zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, a strata wynika tylko z amortyzacji środków trwałych. Spółka nie zatrudnia pracowników, nie zaciągnęła i nie poręczyła kredytów. Aktualnie spółka nie prowadzi konta bankowego, a stan kasy wynosi 0 zł. Spółka ponosi tylko koszty opłat za usługi telekomunikacyjne 35 zł/m-c.

Sąd pierwszej instancji, powołując art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a. oraz orzecznictwo sądowoadministracyjne, wskazał, że okoliczności wskazane przez skarżącą, obrazujące jej sytuację majątkową, zestawione z wysokością kosztów sądowych, do których poniesienia skarżąca będzie zobowiązana w toku postępowania sądowego (100 zł tytułem wpisu od skargi kasacyjnej) uzasadnia stwierdzenie, iż nie zachodzą przesłanki przemawiające za uwzględnieniem jej wniosku.

W ocenie Sądu spółka jest w stanie opłacić wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 zł w sytuacji, gdy prowadzi nadal działalność gospodarczą, nie ma zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, i posiada majątek trwały, którego wartość znacznie przekracza wysokość ww. kosztów sądowych, które na niej ciążą.

Skarżąca spółka złożyła zażalenie na powyższe postanowienie, wnosząc o jego uchylenie i przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia z kosztów sądowych. W uzasadnieniu skarżąca powtórzyła argumentację zawartą we wniosku o przyznanie prawa pomocy, dotyczącą jej sytuacji majątkowej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest nieuzasadnione i podlega oddaleniu.

Zgodnie z treścią art. 199 p.p.s.a., strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury