Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr 111/05 w przedmiocie nałożenia obowiązku rejestracji oraz opłaty z tytułu używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Maria Myślińska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia J. G. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 917/05 o uiszczeniu wpisu w sprawie ze skargi J. G. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2005 r. Nr 111/05 w przedmiocie nałożenia obowiązku rejestracji oraz opłaty z tytułu używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego postanawia: - oddalić zażalenie - UZASADNIENIE J. G. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2005 r. o nr 111/05. Pismem z dnia 18 maja 2005 r. Sąd w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 16 maja 2005 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi. J. G. po otrzymaniu wezwania w dniu 24 maja 2005 r. złożył zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 16 maja 2005 r. Skarżący w zażaleniu stwierdził, iż uiszczenie wpisu sądowego uszczupli znacznie jego budżet, oraz że zapłacenie kwoty 100 zł będzie równoznaczne z uiszczeniem nałożonej kary decyzją administracyjną. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Zażalenie nie jest zasadne. Stosownie do art. 230 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwana dalej p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W § 2 tego przepisu wyjaśniono, ze pismami o których mowa w § 1 są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. Wysokość tak określonych wpisów ustalana jest w wydanym na podstawie art. 233 p.p.s.a. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 221, poz. 2193). Rozporządzenie to w § 1 stanowi, ze wpis stosunkowy ustalany jest od wysokości należności pieniężnej objęty zaskarżonym aktem, czemu dano wyraz w pkt 1-4 podając wysokość wpisu zależną od wartości zaskarżenia. W rozpatrywanej sprawie wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 148,50 zł. Wpis jest stosunkowy i wynosi 100 zł. Wyliczony został na podstawie § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia który stanowi, że w przypadku gdy wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi do 10 000 zł. - 4% tej wartości, nie mniej jednak niż 100zł. Przewodniczący wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wzywając do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł działał na podstawie powyżej przytoczonych przepisów i nie mógł wydać innego zarządzenia. Możliwość zwolnienia od kosztów sądowych byłaby jedynie możliwa, gdyby skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy (art. 243 § 1 p.p.s.a.) i gdyby prawo pomocy zostało przyznane przez sąd (art. 239 pkt 4 p.p.s.a.) Mając powyższe względy na uwadze, Naczelny Sad Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. oddalił zażalenie jako pozbawione uzasadnionych podstaw.

Inne orzeczenia o symbolu:
6259 Inne o symbolu podstawowym 625
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lipca 2005 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

Sędzia NSA Maria Myślińska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2005 r.

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia J. G.

na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 917/05 o uiszczeniu wpisu w sprawie ze skargi J. G.

na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2005 r. Nr 111/05 w przedmiocie nałożenia obowiązku rejestracji oraz opłaty z tytułu używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego postanawia:

- oddalić zażalenie -

UZASADNIENIE

J. G. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2005 r. o nr 111/05.

Pismem z dnia 18 maja 2005 r. Sąd w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 16 maja 2005 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

J. G. po otrzymaniu wezwania w dniu 24 maja 2005 r. złożył zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 16 maja 2005 r.

Skarżący w zażaleniu stwierdził, iż uiszczenie wpisu sądowego uszczupli znacznie jego budżet, oraz że zapłacenie kwoty 100 zł będzie równoznaczne z uiszczeniem nałożonej kary decyzją administracyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwana dalej p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W § 2 tego przepisu wyjaśniono, ze pismami o których mowa w § 1 są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Wysokość tak określonych wpisów ustalana jest w wydanym na podstawie art. 233 p.p.s.a. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 221, poz. 2193). Rozporządzenie to w § 1 stanowi, ze wpis stosunkowy ustalany jest od wysokości należności pieniężnej objęty zaskarżonym aktem, czemu dano wyraz w pkt 1-4 podając wysokość wpisu zależną od wartości zaskarżenia.

W rozpatrywanej sprawie wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 148,50 zł. Wpis jest stosunkowy i wynosi 100 zł. Wyliczony został na podstawie § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia który stanowi, że w przypadku gdy wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi do 10 000 zł. - 4% tej wartości, nie mniej jednak niż 100zł.

Przewodniczący wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wzywając do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł działał na podstawie powyżej przytoczonych przepisów i nie mógł wydać innego zarządzenia. Możliwość zwolnienia od kosztów sądowych byłaby jedynie możliwa, gdyby skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy (art. 243 § 1 p.p.s.a.) i gdyby prawo pomocy zostało przyznane przez sąd (art. 239 pkt 4 p.p.s.a.)

Mając powyższe względy na uwadze, Naczelny Sad Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. oddalił zażalenie jako pozbawione uzasadnionych podstaw.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6259 Inne o symbolu podstawowym 625
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury