Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 715/05 w sprawie ze skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie sprostowania omyłki w decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Maria Rzążewska (spr.) Alicja Plucińska - Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2006r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi H. P. o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 715/05 w sprawie ze skargi H. P. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] lipca 2005r., nr [...] w przedmiocie sprostowania omyłki w decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich p o s t a n a w i a oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie strona 1/2

H. P. w piśmie z dnia 31 maja 2006r. zarzucił, że postępowanie z jego skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] lipca 2005r.jest prowadzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sposób przewlekły. W uzasadnieniu skargi H. P. podnosi zarzuty dotyczące nieprawidłowości postępowania prowadzonego w sprawie z jego skargi, przejawiające się w naruszeniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Kodeksu cywilnego.

Z akt sprawy wynika, że w sierpniu 2005r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga H. P. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych z dnia [...] lipca 2005r. Skarga została przesłana wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy przez powołany wyżej organ administracji. Pismem z dnia 1 września 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wezwał H. P. do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. W piśmie z dnia 5 września 2005r., uzupełnionym na wezwanie Sądu w dniu 16 września 2005r. formularzem PPF skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowieniem z dnia 19 października 2005r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Wobec wniesionego przez skarżącego sprzeciwu postanowienie to na podstawie art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) utraciło moc i postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyznał skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku pismem z dnia 16 stycznia 2006r. poinformowała Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku o wyznaczeniu pełnomocnika z urzędu dla skarżącego. Sąd w piśmie z dnia 30 stycznia 2006r. poinformował skarżącego o konieczności skontaktowania się z adwokatem w celu udzielenia mu pełnomocnictwa. Dnia 10 lutego 2005r. pełnomocnik skarżącego przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pismo podtrzymujące zarzuty skargi. Sprawa zgodnie z zarządzeniem Sędziego Przewodniczącego z dnia 19 kwietnia 2006r. oczekuje na wyznaczenie rozprawy według kolejności wpływu spraw.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga ta nie jest zasadna i podlega oddaleniu.

Stosownie do brzmienia art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) zwanej dalej ustawą i znajdującej zastosowanie m. in. przy rozpoznawaniu skarg na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego - skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem nastąpiła przewlekłość, może być uwzględniona w przypadku naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na skutek działania lub bezczynności tego sądu. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności faktycznych i prawnych. Analizując, czy w sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania, należy uwzględnić ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, biorąc pod uwagę charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Strona 1/2