Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 184/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Jacek Chlebny, Sędziowie NSA: Małgorzata Dałkowska-Szary, Zofia Flasińska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 184/16 w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Skarga J. J. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] grudnia 2015 r. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w dniu 22 lutego 2016 r. (sygn. akt III SA/Gd 184/16). Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił tę skargę. Skarżący wniósł na powyższe postanowienie zażalenie, które zostało oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 września 2016 r., sygn. akt II OZ 1058/16.

W dniu 7 października 2016 r. J. J. wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 184/16, uzupełnioną pismem z dnia 17 października 2016 r., żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie oraz zasądzenia na jego rzecz od Skarbu Państwa kwoty 20 000 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Oznacza to, że skarga na przewlekłość postępowania jest dopuszczalna jedynie w toku postępowania w sprawie, której dotyczy, bowiem zasadniczym celem tej skargi jest usunięcie stanu przewlekłości i spowodowanie rozpoznania toczącej się sprawy. W związku z tym stwierdzić należy, że niedopuszczalne jest zarówno wniesienie skargi na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu postępowania, jak również przed jego wszczęciem.

Z akt sprawy wynika, że w tej sprawie postępowanie sądowe zostało prawomocnie zakończone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2016 r. oddalającym zażalenie J. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. odrzucające skargę. W związku powyższym skarga na przewlekłość postępowania w tej sprawie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w zw. z art. 178 i 180 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda