Skarga K. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 792/05 w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Elżbieta Stebnicka Maria Rzążewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2006r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi K. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 792/05 w sprawie ze skargi K. L. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września 2005r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich p o s t a n a w i a 1) oddalić skargę na przewlekłość postępowania, 2) przyznać K. L. prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie strona 1/2

W piśmie z dnia 1 września 2006r. K. L. wniosła o stwierdzenie, że sprawa z jej skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] września 2005r. jest rozpoznawana w sposób przewlekły. W uzasadnieniu skargi podniosła, że sprawa nie została rozpoznana od października 2005r., choć nie jest skomplikowana i nie wymaga wyjaśnień.

Z akt sprawy wynika, że w październiku 2005r. do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wpłynęła skarga K. L. na decyzję tego organu z dnia [...] września 2005r. W listopadzie 2005r. organ administracji przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy. Pismem z dnia 21 listopada 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wezwał skarżącą do złożenia (w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia) oświadczenia, czy wobec zgłoszenia przez organ administracji wniosku o rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym żąda ona przeprowadzenia rozprawy i poinformował skarżącą o możliwości rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym w przypadku nie zgłoszenia żądania przeprowadzenia rozprawy. Pismem z dnia 22 listopada 2005r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. W terminie wyznaczonym w wezwaniu skarżąca złożyła wniosek z dnia 2 grudnia 2005r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, zaś w pismach z dnia 9 grudnia 2005r. zgłosiła żądanie rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym oraz ustosunkowała się do treści odpowiedzi na skargę. W piśmie z dnia 23 grudnia 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, wobec rozpoznawania wniosku o przyznanie prawa pomocy, zwrócił się do skarżącej o złożenie wyjaśnień dotyczących jej sytuacji materialnej, których skarżąca udzieliła w piśmie z dnia 30 grudnia 2005r. Postanowieniem z dnia 6 stycznia 2006r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu odmówił skarżącej przyznania prawa pomocy we wnioskowanym przez nią zakresie. Wobec wniesienia przez skarżącą sprzeciwu od tego postanowienia utraciło ono moc i postanowieniem z dnia 22 lutego 2006r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił przyznania skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi. Orzeczenie to zostało sprostowane postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2006r. W sierpniu 2006r. Sąd ten przesłał do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na powołane postanowienie z dnia 22 lutego 2006r. wraz z aktami sprawy, zaś we wrześniu 2006r. - rozpoznawaną skargę na przewlekłość postępowania. Pismem z dnia 13 września 2006r. Naczelny Sąd Administracyjny wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi na przewlekłość postępowania. W odpowiedzi na wezwanie skarżąca pismem datowanym na dzień 19 września 2006r. wniosła o zwolnienie jej z obowiązku uiszczenia tej opłaty. Postanowieniem z dnia 4 października 2006r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie K. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2006r. odmawiające przyznania prawa pomocy.

Strona 1/2