Skarga E. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich, sygn. akt II SA/Kr 1750/02
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Alicja Plucińska-Filipowicz, Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 20 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi E. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi E. Ś. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] czerwca 2002 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich, sygn. akt II SA/Kr 1750/02 postanawia: 1) odrzucić skargę na przewlekłość postępowania, 2) zwrócić skarżącemu E. Ś. opłatę 100 (sto) zł z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie

E. Ś. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z jego skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] czerwca 2002 r. w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich.

Z akt sprawy wynika, że wyrokiem z dnia 16 lutego 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 24 czerwca 2002 r. Od tego wyroku skarżący wniósł osobiście sporządzoną skargę kasacyjną, która została odrzucona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 maja 2006 r. Natomiast pełnomocnik skarżącego wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Następnie skarżący wniósł osobiście sporządzone zażalenie na postanowienie z dnia 30 maja 2006 r. o odrzuceniu jego skargi kasacyjnej. Zażalenie to zostało odrzucone postanowieniem z dnia 28 czerwca 2006 r. Zarządzeniem wskazano, aby doręczyć odpis tego postanowienia pełnomocnikowi skarżącego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie została wniesiona przez skarżącego we wrześniu

2006 r., a więc po zakończeniu postępowania.

W tym stanie rzeczy skarga na przewlekłość postępowania jest niedopuszczalna, ponieważ skarga taka, stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), może być wniesiona w toku postępowania w sprawie.

Należy jednak zauważyć, że mimo zarządzenia o doręczeniu odpisu postanowienia z dnia 28 czerwca 2006 r. pełnomocnikowi skarżącego, nie ma przeszkód, aby na żądanie skarżącego doręczyć i jemu odpis tego postanowienia.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz art. 197 § 2 w związku z art. 180 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

O zwrocie opłaty Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 225 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1