Skarga J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego sygn. akt II SAB/Bk 35/11
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 6 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego sygn. akt II SAB/Bk 35/11 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżąca J. W. wniosła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na bezczynność Wojewody Podlaskiego w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego.

Z akt sprawy wynika, że skarga J. W. i W. K. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana przez organ do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku w dniu 12 marca 2010 r. (data prezentaty). W wykonaniu zarządzenia z dnia 12 marca 2010 r. wezwano skarżące do uiszczenia wpisu. W odpowiedzi na wezwanie J. W. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 30 marca 2010 r. zostało przyznane skarżącej prawo pomocy we wnioskowanym zakresie. Zarządzeniem z dnia 20 kwietnia 2010 r. wezwano J. W. do nadesłania odpisu pisma z dnia 12 kwietnia 2010 r. oraz dwóch odpisów pisma z dnia 19 kwietnia 2010 r. Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę W. K., z uwagi na nieuiszczenie wpisu. Od tego postanowienia skarżąca W. K. nie wniosła skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 30 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę J. W., ponieważ przedmiot zaskarżenia nie jest objęty zakresem właściwości rzeczowej sądu administracyjnego. Skarżąca wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie uzasadnienia postanowienia oraz o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, celem sporządzenia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 4 listopada 2010 r. zostało przyznane skarżącej prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił wniosek o uzupełnienie uzasadnienia postanowienia. Skarżąca w dniu 19 stycznia 2011 r. wniosła skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przywrócił termin do złożenia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2011 r., sygn. akt II OSK 729/11 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania, celem ponownego ustalenia co jest przedmiotem skargi. Zarządzeniem z dnia 8 czerwca 2011 r. wezwano skarżącą do sprecyzowania przedmiotu skargi. W odpowiedzi na wezwanie skarżąca wskazała, że przedmiotem skargi jest brak reakcji na wniosek skarżącej w przedmiocie wyznaczenia obszaru oddziaływania inwestycji na środowisko (niewyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu na środowisko). W dniu 8 sierpnia 2011 r. oraz 16 sierpnia 2011 r. skarżąca wystąpiła z wnioskami o wyłączenie sędziów wyznaczonych (w wyniku losowania z dnia 8 czerwca 2011 r.) do rozpoznania tej sprawy. Zarządzeniami wezwano skarżącą do nadesłania odpisów wniosków, celem doręczenia ich stronom postępowania. W dniu 14 września 2011 r. skarżąca wniosła skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda