Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 819/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Jacek Chlebny, Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (spr.), Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 819/14 w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] września 2014 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Skarga J. J. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] września 2014 r. w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w dniu 14 października 2014 r. (sygn. akt III SA/Gd 819/14).

W dniu 12 stycznia 2015 r. skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w tej sprawie. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt II OPP 3/15 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił tę skargę.

Postanowieniami z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt II OPP 11/15, z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt II OPP 15/15, z dnia 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt II OPP 16/15, z dnia 10 listopada 2015 r., sygn. akt II OPP 20/15 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił kolejne skargi J. J. na przewlekłość postępowania w tej sprawie jako niedopuszczalne z uwagi na wniesienie ich przed upływem dwunastomiesięcznego terminu określonego w art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.).

W dniu 12 stycznia 2016 r. J. J. ponownie wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 819/14, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania w tej sprawie oraz o zasądzenia na jego rzecz od Skarbu Państwa kwoty 20 000 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy (o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania lub o stwierdzeniu przewlekłości postępowania).

W rozpoznawanej sprawie postanowieniem z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt II OPP 3/15 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 819/14. Kolejna skarga na przewlekłość postępowania w tej sprawie została wniesiona do Sądu w dniu 12 stycznia 2016 r., czyli przez upływem 12 miesięcy od daty wydania przez Sąd postanowienia oddalającego skargę na przewlekłość postępowania sądowego w tej sprawie.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 2 ustawy, skarga na przewlekłość postępowania wniesiona przed upływem tego terminu określonego w art. 14 ustawy jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu. W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 9 ust. 2 w zw. z art. 14 ustawy odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda