Skarga S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 714/08 w sprawie ze skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Jan Kacprzak Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi S. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 714/08 w sprawie ze skargi S. G. na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie z dnia [...] lutego 2008 nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6240 Zmiana  kategorii zdolności do służby wojskowej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu [...] marca 2010 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła złożona za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarga S. G. na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie pod sygn. III SA/Kr 714/08 w sprawie z jego skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania sądowego oraz o zasądzenie na jego rzecz z tego tytułu kwoty 20.000 złotych.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie przez organ w dniu [...] czerwca 2008 r. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień [...] listopada 2008 r. S. G. złożył na rozprawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie z dnia [...] lutego 2008 r. Wobec powyższego Sąd postanowił odroczyć rozprawę celem rozpoznania wniosku. Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowił przywrócić termin do złożenia skargi na wskazane wyżej postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie. Wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę S. G. na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...]. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu [...] maja 2009 r. W dniu [...] lipca 2009 r. S. G. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem referendarza sądowego z dnia 18 września 2009 r. umorzył postępowanie w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i oddalił wniosek w pozostałym zakresie. W dniu [...] października 2009 r. skarżący złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego oraz sprzeciw od opisanego wyżej postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2009 r. Postanowieniem z dnia 27 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, a następnie kolejnym postanowieniem z tego samego dnia umorzył postępowanie w części dotyczącej żądania zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowił skarżącemu radcę prawnego. W dniu [...] marca 2010 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła złożona za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarga S. G. na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie pod sygn. III SA/Kr 714/08

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm. - zwanej dalej: ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6240 Zmiana  kategorii zdolności do służby wojskowej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska