Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odpadów
Uzasadnienie strona 2/2

Jak wskazał Sąd Najwyższy "jest faktem, że ustawa o samorządzie terytorialnym nie określa terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę organu gminy, o której mowa w art. 101 ust 1 ustawy. Należy przypisać to - zdaniem Sądu Najwyższego - niedoskonałości techniczno-legislacyjnej, a nie zamiarowi ustawodawcy odmiennego unormowania zaskarżalności (wnoszenia skargi) uchwał organów gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej, a tym bardziej brak jest przesłanek do wyprowadzenia z tego faktu wniosku, że wniesienie skargi w trybie art. 101 ust 1 ustawy nie jest ograniczone żadnym terminem" (uchwała SN 8 czerwca 19995 r., III AZP 9/95, OSNP 1995/20/243).

Pogląd ten znalazł także oparcie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z nim zastosowanie przy obliczaniu terminu miał także art. 35 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. 74, poz. 368 ze zm.) - uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 1998 r., FPS 1/98, ONSA 1998/3/78. Zgodnie z tą uchwałą w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały organu gminy w trybie art. 101 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym stosuje się termin do wniesienia skargi określony w art. 35 ust 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, którego bieg rozpoczyna się od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, gdy odpowiedź została doręczona przed upływem dwumiesięcznego terminu przewidzianego dla rozpatrzenia wezwania. Jeżeli odpowiedzi nie doręczono, termin do wniesienia skargi biegnie od dnia upływu tego dwumiesięcznego terminu; jednakże gdy spóźniona odpowiedź na wezwanie została doręczona przed upływem terminu do wniesienia skargi, termin ten liczy się od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie. Ten pogląd pozostaje aktualny w obecnym stanie prawnym. W tym stanie rzeczy skarga kasacyjna nie może być uwzględniona.

Z powyżej wymienionych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji postanowienia w oparciu o art. 184 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 2/2